Naudojimosi sąlygos

1. Bendros nuostatos

1.1. Internetinis portalas www.eshops.lt (toliau – Svetainė) priklauso ir yra administruojama UAB „Jusada Group“ (įmonės kodas: 300152580; buveinės adresas: S. Žukausko g. 39-97, Vilnius).
1.2. Šios naudojimosi svetaine taisyklės (toliau - Taisyklės) – tai dokumentas, kuris laikomas sutartimi tarp UAB „Jusada Group“ ir Jūsų (toliau – Lankytojas) dėl naudojimosi Svetaine, o tai pat ir Taisyklėmis, kurių privalo laikytis visi Lankytojai/Klientai, apsilankę ir (ar) besinaudojantys visomis ir (ar) bet kuria iš Svetainėje teikiamų paslaugų, įskaitant ir Lankytojus, neatlikusius registracijos procedūros. Jei nenurodyta kitaip, šios taisyklės ir visos jų nuostatos vienodai taikomos tiek Lankytojams, tiek Klientams (Klientai – tai juridiniai ar fiziniai asmenys, prekiaujantys internetu ir/arba besinaudojantys eShops.lt portalo mokamomis paslaugomis), abi portalo naudotojų grupes bendrai įvardijamos kaip "Lankytojai". Klientams be šių Taisyklių dar taikomos sutartys, kurias jie sudaro užsisakydami/pirkdami Svetainės paslaugas.
1.3. Šiose Taisyklėse terminas „naudojimasis Svetaine“ yra suprantamas kaip visų ir bet kokių veiksmų atlikimas Lankytojui prisijungus prie Svetainės elektroninių ryšių tinklais, naudojantis interneto naršykle, o terminas „paslaugos“ – suprantamas kaip visų ir bet kokių Lankytojo veiksmų atlikimas, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant naršymą (Svetainės turinio žiūrėjimas, skaitymas ir pan.) po Svetainę, registruojantis, perkant/parduodant prekes per eShops.lt katalogą, rašant komentarus bei atliekant visus kitus veiksmus Svetainėje pagal joje pateiktas galimybes.
1.4. Jeigu nėra nurodyta kitaip, naudojimasis Svetaine ir paslaugomis yra nemokamas. Jeigu teikiama paslauga yra mokama – apie tai Lankytojai Svetainėje yra informuojami papildomai.
1.5. Lankytojas įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas praranda teisę naudotis Svetaine ir jos paslaugomis.
1.6. UAB „Jusada Group“ turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje.

2. Lankytojų registracija ir asmens duomenų apsauga

2.1. Naudotis visomis Svetainėje esančiomis paslaugomis galima tik Svetainėje atlikus registracijos procedūrą. Registracijos procedūra atliekama elektroninėje formoje pateikiant reikalingus registracijai duomenis - tokiu būdu pateikiant duomenis apie save UAB „Jusada Group“ (toliau – Duomenys).
2.2. Lankytojui draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir (ar) kitus Duomenis. Nepaisančiam minėtų reikalavimų Lankytojui, UAB „JUSADA GROUP“ turi teisę nedelsiant ir iš anksto nepranešusi uždrausti naudotis Svetaine bei, esant pagrįstiems įtarimams dėl galimai padarytos žalos, perduoti visus turimus Duomenis apie tokį Lankytoją atsakingoms valstybinėms institucijoms.
2.3. Lankytojas įsipareigoja užtikrinti prisijungimo prie eShops.lt katalogo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims. Lankytojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Lankytojo prisijungimo prie eShops.lt katalogo duomenimis, visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Lankytojo prisijungimo prie eShops.lt katalogo duomenimis, tenka tik Lankytojui.
2.4. Lankytojas patvirtina, jog tik jis pats atsako už Duomenų, reikalingų Lankytojui prisijungti prie Svetainės ar kitaip naudojantis paslaugomis, apsaugą ir slaptumą.
2.5. UAB „Jusada group“ renka ir saugo tik būtinus teikti paslaugoms Asmens duomenis. Visi duomenys saugomi ir perduodami šifruotais kanalais. Asmens duomenys saugomi ir tvarkomi laikantis Valstybinės duomenų inspekcijos nurodymų. UAB „Jusada Group“ yra registruotas duomenų valdytojas. Paraiškos numeris: P4585
2.6. UAB „JUSADA GROUP“ įsipareigoja tinkamai saugoti Lankytojų ir Klientų duomenis, jų neperduoti trečiosioms šalims. Duomenys gali būti panaikinti tik Lankytojui ar Klientui paprašius, arba pasibaigus sutarties galiojimo laikui tarp Kliento ir UAB „Jusada Group“.
2.7. UAB „Jusada Group“ Asmens kodo reikalauja tik iš savo Klientų (el. prekybą vykdantys fiziniai asmenys, registravę individualią veiklą Valstybinėje mokesčių inspekcijoje), kurie pageidauja naudotis eShops.lt portalo paslaugomis. Asmens kodas reikalingas individualios veiklos pažymėjimo galiojimo patikrinimui.
2.8. Sutarties galiojimo laikas apibrėžiamas kaip laikas, kurio metu UAB „Jusada Group“ teikia Klientui paslaugas, susijusias su eShops.lt portalo veikla. Klientui ar Lankytojui pažeidus bet kokias portalo naudojimo taisykles, laikoma, kad sutartis pasibaigė sutarties sąlygų pažeidimo dieną.

3. UAB „JUSADA GROUP“, Lankytojų teisės bei pareigos

3.1. UAB „JUSADA GROUP“ pasilieka teisę bet kada, nepranešusi Lankytojui, keisti paslaugas ar informaciją Svetainėje ar įskaitant ir tą, kurią pateikia Lankytojas. Lankytojas supranta ir sutinka, kad UAB „JUSADA GROUP“ niekada nebus laikoma atsakinga už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Lankytojui bei atsisako reikšti bet kokias pretenzijas UAB „JUSADA GROUP“ dėl tokių veiksmų.
3.2. UAB „JUSADA GROUP“ turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo sustabdyti jam galimybę naudotis Svetaine, jei Lankytojas bando pakenkti Svetainės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus.
3.3. UAB „JUSADA GROUP“ turi teisę esant pagrįstoms aplinkybėms, bet kuriuo metu ir neįspėjus Lankytojo laikinai sustabdyti arba nutraukti Svetainės veikimą.
3.4. UAB „JUSADA GROUP“ turi teisę savo iniciatyva vienašališkai iš dalies arba visiškai pakeisti šias Taisykles bei Svetainės veikimo sąlygas.
3.5. Jei Lankytojas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi Svetainės teikiamomis paslaugomis, UAB "Jusada Group" mano, kad Lankytojas sutiko su sąlygų pakeitimu
3.6. Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Svetaine panaikindamas savo Duomenis Svetainėje esančia paskyros ištrynimo funkcija.
3.7. Naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis Lankytojas privalo paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų.
3.8. Lankytojas sutinka, kad jeigu jis nori gauti mokamą paslaugą, jis iš pradžių turi sumokėti UAB „JUSADA GROUP“ už mokamas paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka. UAB „JUSADA GROUP“ turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias mokamas paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką, apie pasikeitusias sąlygas paskelbdama Svetainėje. UAB „JUSADA GROUP“ turi teisę vienašališkai keisti eShops.lt narysčių reikalavimus, paslaugų specifikacijas. Klientai, apie daromus esminius pakeitimus, kurie įtakoja Jų naudojamų paslaugų kokybę, informuojami prieš 30 dienų.
3.9. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog UAB „JUSADA GROUP“ nekontroliuoja kitų Lankytojų ar trečiųjų asmenų turinio, kurį Lankytojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine ir paslaugomis, todėl UAB „JUSADA GROUP“ neužtikrina tokio turinio tikslumo.
3.10. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Svetaine ir paslaugomis Lankytojas nėra ir negali būti apsaugotas nuo įžeidžiančio, nepadoraus ar kitokio neigiamai Lankytoją veikiančio turinio.
3.11. Lankytojas turi teisę komentuoti bei kitokiais Svetainėje prieinamais būdais bendrauti su kitais Lankytojais, o taip pat pareikšti savo nuomonę apie Svetainėje pateikiamą turinį, bei prieinamas paslaugas. Lankytojas besąlygiškai patvirtina ir garantuoja, kad bet kokie jo pateikti komentarai ar bet kokia kita informacija, duomenys ar kitas turinys bus teisingas bei nepažeis įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų.
3.12. UAB „JUSADA GROUP“ pasilieka teisę savo nuožiūra panaikinti bet kuriuos Lankytojo komentarus jam apie tai nepranešęs. UAB „JUSADA GROUP“ neatsako už Lankytojų paliktus komentarus ar kitą pateiktą informaciją, todėl neprisiima jokios atsakomybės, jeigu Klientas ar Lankytojas patyrė kokio nors pobūdžio žalą dėl tokios informacijos.
3.13. Lankytojas sutinka, kad UAB „JUSADA GROUP“ neatsako už eShops.lt portale publikuojamų eShops.lt narių sąžiningumą bei patikimumą. eShops.lt narystė Lankytojui garantuoja, kad narystės ženklu pažymėtos parduotuvės patikrintos pagal eShops.lt narystės atitikimo kriterijus. Tačiau lankytojas supranta ir sutinka, kad šios priemonės negarantuoja Lankytojui visiško saugumo perkant internetu iš .lt nario.
3.14. UAB "JUSADA GROUP" pasilieka teisę sustabdyti Lankytojo mokamas paslaugas (eShops.lt narystę bei susijusias paslaugas), jeigu: a) Lankytojo el. parduotuvė nebeatitinka esminių narystės reikalavimų; b) jeigu Lankytojas delsia atsiskaityti už suteiktas paslaugas daugiau nei 5 d.d.; c) jeigu eShops.lt administraciją pasiekia apgautų Lankytojo pirkėjų skundai. Pirmuoju atveju paslaugos stabdomos, laikotarpiui, per kurį Lankytojas turi padaryti viską, kad jo el. parduotuvė atitiktų keliamus eShops.lt narystės reikalavimus. Paskutiniu atveju paslauga stabdoma, kol bus išspręstas ginčas tarp pardavėjo ir pirkėjo. Lankytojui nesiimant jokiu veiksmų, spręsti pirkėjo skundui, UAB "Jusada Gruop" turi teisę visiškai nutraukti paslaugų teikimo sutartį Lankytojui.
3.15. UAB „JUSADA GROUP“ neprisiima atsakomybės už neteisėtus eShops.lt nario veiksmus, kurie gali sąlygoti bet kokią žalą trečiosioms šalims (t.y. Lankytojui).

4. Atsakomybė, naudojantis katalogu eShops.lt

4.1. Lankytojas/Klientas atsako už savo prisijungimo duomenų atskleidimą tretiesiems asmenims. Jei svetaine naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie svetainės naudodamasis Lankytojo prisijungimo duomenimis, eShops.lt šį asmenį laiko Lankytoju ir neatsako už šios informacijos atskleidimą bei dėl to atsiradusių pasekmių;
4.2. Lankytojas/Klientas yra visiškai atsakingas už registracijos anketoje pateiktų duomenų teisingumą.
4.3. Lankytojas visiškai atsako už visus veiksmus, atliktus naudojantis eShops.lt katalogu;
4.4. UAB "Jusada Group" neatsako už padarinius, kurie atsirado dėl Lankytojo pateiktų neteisingų duomenų apie save ir (arba) kitų šios svetainės naudojimosi sąlygų pažeidimų;
4.5. Jei UAB "Jusada Group" svetainėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, UAB "Jusada Group" " nėra atsakinga už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, UAB "Jusada Group" kitų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
4.6. UAB „JUSADA GROUP“ neatsako už kataloge esančių el.parduotuvių (tiek narių, tiek ne narių) veiklą, jų parduodamas prekes ir pati nevykdo prekybos. El.parduotuvė ar asmuo, vykdantis prekybą per Svetainę, prisiima visišką atsakomybę už pateikiamą informaciją bei pilnai atsako už prisiimtus įsipareigojimus. Lankytojas, kuris perka prekes pasinaudodamas eShops.lt katalogu, turi pats susipažinti su parduotuvės, iš kurios perka, taisyklėmis ir sąlygomis. UAB „JUSADA GROUP“ šių taisyklių nesudaro, neadministruoja, nekontroliuoja ir neprisiima jokių įsipareigojimų, dėl sandorių atsiradusių tarp Lankytojų ir Svetainės Klientų.
4.7. UAB "Jusada Group" atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Lankytojas/Klientas patiria nuostolių dėl to, kad, neatsižvelgdamas į Svetainės rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
4.8.Draudžiama be raštiško UAB "Jusada Group" sutikimo naudoti ir platinti svetainėje www.eshops.lt esančią tekstinę ir grafinę informaciją kituose interneto tinklalapiuose, svetainėse, žiniasklaidoje ir kitais viešo informacijos pateikimo būdais.

5. Baigiamosios nuostatos

5.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
5.2. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju, UAB „JUSADA GROUP“ ir Lankytojas susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.
5.3. UAB „JUSADA GROUP“ ir Lankytojas susitaria, jog UAB „JUSADA GROUP“ gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Lankytojo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.
5.4. UAB „JUSADA GROUP“ ir Lankytojas susitaria, kad šios Taisyklės turi viršenybę visų Svetainėje Lankytojui prieinamų paaiškinimų ir paslaugų aprašymų atžvilgiu, o taip pat dėl to, kad visi ginčai tarp šalių bus sprendžiami remiantis šiomis Taisyklėmis.
5.5. Visi tarp Lankytojo ir UAB „JUSADA GROUP“ kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai rašytinį prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal UAB „JUSADA GROUP“ buveinės vietą.